Incidentenregistratie in school 

Alle incidenten die bij de teamleiders en conciërges van de school bekend zijn, worden in een systeem ingevoerd in Service op Maat Today (SOM-Today), ons leerlingenadministratiesysteem. Het registreren van incidenten is geen doel op zich maar een middel om de veiligheid te vergroten. Binnen dit systeem kan de school zelf eenvoudig analyses maken. Dit maakt het mogelijk om verbanden te ontdekken en daar indien nodig beleid op te ontwikkelen.

Schoolveiligheidsplan

Onze school heeft voor intern gebruik een schoolveiligheidsplan, dat niet alleen aan de wettelijke eisen voldoet, maar waarin wij veel meer hebben geregeld. Alle onderwerpen die ook ouders en leerlingen aangaan, staan elders op deze website vermeld.

Ongewenste omgangsvormen/pestprotocol

Pestprotocol BHC

Pestgedrag tussen leerlingen

Er is een verschil tussen plagen en pesten. Onder plagen wordt gedrag verstaan tussen leerlingen die aan elkaar gewaagd zijn: de ene keer doet de een iets onaardigs, een volgende keer de ander. Plagen kan gedefinieerd worden als een spelletje dat niet bedreigend is.

Bij pesten ligt dat anders. Pesten is wel bedreigend. Degenen die pesten misbruiken hun macht.

Het slachtoffer wordt vernederd, geslagen, gekleineerd etc.

Pesten kan omschreven worden als gedrag waarbij een of meer leerlingen herhaaldelijk en langdurig negatief gedrag richten tegen een andere leerling. Pesten is niet altijd zichtbaar. Het bewust buitensluiten van iemand is bijvoorbeeld een vorm van onzichtbaar pestgedrag.

Onder pesten valt ook cyberpesten. Cyberpesten houdt in: Alle manieren om een ander te pesten, maar dan via digitale wegen zoals internet en mobiele telefoon. Uitschelden, stalken, treiteren en dergelijke, maar dan nu middels een chat, mailtje, sms'je, een digitaal opgenomen en verstuurd filmpje of foto, een telefoongesprek, screensaver en noem maar op.

Beleid

Pesten wordt niet geaccepteerd. Waar dat toch gebeurt worden degenen die pesten (en hun ouders) op pestgedrag aangesproken. Kern van het beleid is dat aan leerlingen duidelijk wordt gemaakt dat het melden van pestgedrag geen vorm van klikken is en doorgegeven moet worden aan de mentor of wanneer leerlingen zich daar veiliger bij voelen, bij de pestcoördinator. Medewerkers van de school moeten leerlingen die pesten rechtstreeks op hun pestgedrag aanspreken. Bij ernstig pestgedrag wordt de mentor en/of de afdelingsleider ingeschakeld.

Op deze wijze wordt voorkomen dat zwijgend toegekeken wordt, terwijl het pestgedrag intussen voortduurt. Van personeelsleden en leerlingen wordt ook verwacht dat zij vermoedens van pestgedrag kenbaar maken. De mentor, afdelingsleider of één van de contactpersonen vertrouwenszaken zijn daar de aangewezen personen voor. Laatstgenoemden bepalen al dan niet in overleg met elkaar op welke wijze deze vermoedens bespreekbaar gemaakt (kunnen) worden.

Het is ook mogelijk om direct contact op te nemen met GGD Flevoland. U kunt dan vragen naar de coördinator Ongewenst Omgangsvormen, telefoon 0320 – 276 211.

Mediaprotocol

Het Buitenhout College werkt met een mediaprotocol. Dit protocol geeft aan hoe we binnen de school omgaan met (producten van) beeld- en geluidsapparatuur en mobiele telefoons.  Het protocol is hier te downloaden.