Een veilige school is een betrouwbare school
Als uw kind naar school gaat, wilt u er zeker van zijn dat uw kind ook op school is. Een goede absentenregistratie die snel en betrouwbaar werkt is daarvoor noodzakelijk. Op het Buitenhout College voeren de docenten de absenties in de klas rechtstreeks en digitaal in de absentenregistratie in. Deze manier van registeren maakt het mogelijk om direct, vaak nog hetzelfde uur, contact met u op te nemen. In de 
folder "Absentie op het BHC" kunt u alles nalezen over ons systeem van absentenregistratie en wat wij van u  als ouders/verzorgers verwachten.

Ziek melden

Het ziekmelden van uw zoon of dochter (graag voor 08.30 uur) kunt u via het gewone telefoonnummer doen: 036-5491600. Wanneer onze receptioniste er niet is, krijgt u een bandje wat u kunt inspreken.

Ziek worden tijdens de lesuren

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat een leerling tijdens de lesuren ziek wordt. Alvorens naar huis te gaan moet de leerling zich afmelden bij de receptie. Die zoekt vervolgens contact met de ouders en maakt afspraken of de leerling naar huis mag en hoe.

Eerder naar huis

Het kan voorkomen dat een leerling, bijvoorbeeld voor (tand)artsbezoek of om een andere reden eerder naar huis wil gaan. Hiervoor moet de leerling aan het begin van de schooldag een door één van de ouders geschreven en ondertekend briefje bij de absentenregistratie inleveren. De leerling krijgt dan van school een briefje, waarin toestemming wordt verleend om eerder naar huis te gaan.
Overigens geldt dat doktersbezoek bij voorkeur buiten de lestijd gepland moet worden.

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof tot 10 schooldagen moet ruim van tevoren door de ouders schriftelijk en met redenen omkleed bij de teamleider worden aangevraagd. Het benodigde aanvraagformulier kan worden opgehaald bij de conciërge of u kunt het downloaden van de website van de gemeente Almere, afdeling Leerplicht.  

Het formulier dient minimaal 10 werkdagen voor de aangevraagde verlofdatum op school ingeleverd te zijn.

Bijzonder verlof kan alleen worden toegestaan voor zover de wet op de leerplicht dit toestaat. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de gemeente Almere: https://www.almere.nl/leren/leerplichtrmc/uitzonderingen-en-vrijstellingen/

Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente een proces-verbaal. Per dag dat u uw kind(eren) thuis houdt, krijgt u een boete opgelegd, zoals is vastgelegd in de 'Strafrechtelijke aanpak schoolverzuim'.

Vrijstelling voor meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij de Gemeente Almere (Bureau Stedelijk Onderwijs/leerplichtzaken, Postbus 200, 1300 AE Almere).