Leerlingbegeleiding staat bij ons hoog in het vaandel!

Er zijn verschillende vormen van leerlingbegeleiding:

Zorgteam, Decanen, Mentoren, Counselor, diverse trainingen, Remedial Teaching, Vakhulp, Huiswerkbegeleiding en het Zorglokaal

Het zorgteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van Passend Onderwijs en leerlingbegeleiding. Vanuit de leerlingbespreking in de teams komen de hulpvragen bij het zorgteam binnen. Op basis daarvan worden begeleidingsplannen opgesteld. Het zorgteam staat onder aanvoering van de zorgcoördinator en stuurt samen met de teamleiders de mentoren aan als het gaat om de (extra) begeleiding van de leerlingen. De zorgcoördinator stuurt ook de leerlingbegeleiders aan, die de meer specialistische hulp geven. In voorkomende gevallen zal het zorgteam leerlingen in het Zorg Advies Team (ZAT) bespreken. Daarin vindt overleg plaats met externe instanties zoals bureau Jeugdzorg, Leerplicht, GGD, maatschappelijk werk en een deskundige vanuit de Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL). 

De mentor is bij ons de spil van de begeleiding. De mentor is de aangewezen persoon om met de leerling de leer-, keuze- en sociaal-emotionele processen te bespreken. Tegelijk is de mentor de persoon bij wie de leerling terecht kan met vragen en problemen. De mentor heeft contact met ouders, vakdocenten en teamleiders en geeft mentorlessen aan zijn klas.

De decanen zijn verantwoordelijk voor de loopbaanoriëntatie- en begeleiding van de leerlingen.
Het proces van studie- en beroepskeuze begint tegenwoordig al in eerste leerjaar en duurt zelfs voort tot in de opleidingen na het voortgezet onderwijs. Het gaat er bij dit proces om dat leerlingen gaandeweg hun (school) loopbaan een steeds duidelijker beeld krijgen van hun interesses, vaardigheden en mogelijkheden. Op basis daarvan onderzoeken de decanen welke studie- en beroepsmogelijkheden binnen het bereik van de leerlingen liggen.

Leerlingen die problemen ervaren in hun leven kunnen terecht bij de counselor. Dat gebeurt uiteraard in een vertrouwelijke sfeer. De counselor is een docent die speciaal is opgeleid om leerlingen te begeleiden en geeft adviezen over de begeleiding van de leerlingen aan mentoren, teamleiders en/of andere betrokkenen.

Remedial Teaching is in eerste instantie voor leerlingen die problemen hebben met spelling van de Nederlandse taal, begrijpend lezen of rekenvaardigheden. Op advies van vakdocenten, mentoren en teamleiders, maar ook op verzoek van ouders kunnen leerlingen remedial teaching krijgen. Aanmelding vindt plaats op basis van onderzoekgegevens. 

Het Buitenhout College werkt met een Dyslexie beleid. Daarnaast zijn er tips voor docenten en spellingsafspraken voor de dyslectische leerlingen.

Leerlingen kunnen soms achterstanden oplopen in het leerproces. De vakdocent bewaakt het leerproces voor zijn vak en als hij bij een leerling een achterstand constateert, kan er vakhulp gegeven worden.

Op verzoek van de ouders en na positief advies van de mentor kunnen leerlingen huiswerkbegeleiding krijgen. Begeleiding via één van onze huiswerkklassen vindt plaats op maandag tot en met donderdag, na school, in blokken van ongeveer zes weken. Externe huiswerkbegeleiders begeleiden de leerlingen in kleine groepen.

Wie deelneemt aan een huiswerkklas moet gedurende een heel blok verplicht drie van de vier dagen de begeleiding volgen. Na elk blok worden ouders en mentoren ingelicht over de vorderingen en krijgt de leerling een vervolgadvies.

Het zorglokaal is een voorziening binnen het Buitenhout College die jongeren met (gedrags)problemen begeleidt en leerlingen zodoende wil behouden voor het reguliere onderwijs. Deze leerlingen worden opgevangen in een eigen lokaal met eigen begeleiders. Voor informatie kunt u terecht bij de zorgcoördinator van onze school. 

Diverse trainingen:

De faalangstreductietraining is bedoeld voor leerlingen uit het eerste jaar, maar ook leerlingen uit hogere jaren kunnen zich via de mentor aanmelden. 

De Agressie Reductie Training (ART) is bedoeld voor leerlingen die vaak problemen hebben met het omgaan met agressie en het onder controle houden van hun boosheid, waardoor hun normale ontwikkeling onder druk komt te staan. Deze training bestaat uit drie onderdelen: Sociale Vaardigheden, Boosheidscontrole en Moreel redeneren.   

De Rots- en Watertraining is bedoeld om leerlingen te begeleiden en te sturen in hun sociaal-emotionele en mentale ontwikkeling. Leerlingen leren omgaan met de eigen macht, kracht en onmacht en die van anderen. 

Het Schoolondersteuningsprofiel beschrijft de mogelijkheden die het Buitenhout College kan bieden aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte binnen het reguliere onderwijs. Zodat leerlingen en ouders vooraf weten wat van ons verwacht kan worden. Hier vindt u het Schoolondersteuningsprofiel.