Contact met ouders is belangrijk.

Om die reden organiseren we gedurende het schooljaar een aantal contactmomenten en verzorgen we een aantal publicaties voor ouders en leerlingen. Ook heeft de school het officiële keurmerk Leraar, Leerling, Ouders ontvangen van de gelijknamige stichting voor ouderparticipatie. School, leerling en ouders sluiten daarnaast een overeenkomst met elkaar af, waarin uitgesproken wordt wat zij van elkaar mogen verwachten.

 10-minutengesprekken

Voor de ouders van de onderbouwleerlingen (leerjaar 1 en 2) organiseert het Buitenhout College naar aanleiding van het eerste en het tweede rapport een zogenaamde tien-minuten spreekavond. Op deze avond krijgt u de gelegenheid om met drie vakdocenten te overleggen over de studievorderingen van uw kind. 

Thema-avonden

Jaarlijks organiseren we thema-avonden voor de verschillende leerjaren. Het gaat in de onderbouw bijvoorbeeld over ‘huiswerk maken’ of de ‘determinatie van leerjaar 2 naar 3’ en in de bovenbouw over de ontwikkeling van het vmbo en studie- en beroepskeuze. De avonden zijn informatief van karakter; medewerkers van de school geven voorlichting en ouders kunnen hun ervaringen kwijt.

Ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar is er voor elk leerjaar een ouderinformatieavond.

Daarnaast zijn er speciale ouderavonden. Op deze avonden presenteren leerlingen in de onderbouw de keuze voor hun afdeling/sector en in de bovenbouw het sectorwerkstuk (TL) en het portfolio (BBL/KBL).

Ook kunt u voorlichtingsavonden verwachten van het decanaat, examensecretariaat en andere zaken met aansluitend een mentorcontact over bijvoorbeeld de vakkenpakketkeuze.

Leerlingen krijgen jaarlijks drie keer een cijferlijst. Naar aanleiding daarvan wordt u in de gelegenheid gesteld samen met uw zoon/ dochter het rapport bij de mentor op te halen en te bespreken.

 Informatieverstrekking aan en overleg met gescheiden ouders

Er worden regelmatig vragen gesteld over de communicatie door de school ten aanzien van de vorderingen en ontwikkelingen en begeleiding van schoolgaande kinderen, in het geval van gescheiden ouders.

Informatieplicht school

Indien ouders gescheiden zijn, geldt als hoofdregel dat de school informatieplicht heeft naar beide ouders toe. De ouders hebben recht op dezelfde informatie over hun kinderen. Let wel; het gaat hier om informatieplicht, niet over overlegplicht.

Wettelijke bepaling

Daarnaast heeft de wetgever bepaald, dat de ouder die met het gezag is belast, is gehouden de niet met het gezag belaste ouder op de hoogte te stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind. Dit impliceert dat de wettelijke taak van de school zich beperkt tot informeren en dat de ouder die met het gezag belast is, de taak heeft tot informeren en consulteren van de niet gezaghebbende ouder.

Bepalen contactpersoon

In praktijk werkt het echter niet effectief, wanneer de school met beide ouders communiceert. Derhalve kunt u op de bijlage van het aanmeldingsformulier aangeven wie van de ouders als contactpersoon optreedt richting school. De contactpersoon verplicht zich de informatie die aan hem/haar in deze hoedanigheid door de school verstrekt wordt, door te geven / te bespreken met de andere ouder.

Direct contact vereist

Als er sprake is van een noodgeval, wordt er in eerste instantie telefonisch contact opgenomen met de contactpersoon. Mocht daar geen contact mee gekregen worden, dan wordt contact opgenomen met de andere persoon/ouder. In geval van een verstoord leerproces en er per direct contact gewenst is, wordt er telefonisch contact opgenomen met de contactpersoon.

Schriftelijke informatie vanuit school

De brieven en overige documentatie vanuit school worden in principe naar het adres van de contactpersoon verzonden. De schoolgids en andere schriftelijke informatie, zoals bijvoorbeeld de jaarplanning, staan voor beide ouders ter beschikking op de website van de school.

Oudergesprekken

U kunt aan de mentor van uw zoon/dochter kenbaar maken met wie de mentorgesprekken en tien-minuten spreekavonden gevoerd moeten worden. Dit kan met beide ouders tegelijkertijd, met beide ouders maar met ieder een apart gesprek of alleen met de contactpersoon.

Beleidsnotitie CvB, d.d. 10-04-2012